logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Korekta wprowadzonego wniosku | Wydruk wprowadzonego wniosku

Wydruk pisma przewodniego oraz wniosku zostanie wygenerowany automatycznie po zapisaniu danych do bazy.
Rodzaj wniosku
imię osoby, której dotyczy wniosek
nazwisko osoby, której dotyczy wniosek
data i miejsce urodzenia osoby, której dotyczy wniosek
zajmowane stanowisko
posiadane wykształcenie
specjalność
ukończone studia podyplomowe (kursy kwalifikacyjne)
staż pracy w szkole w latach
nauczany przedmiot
wskazanie ostatniej oceny pracy nauczyciela i stwierdzenia uogólniającego (art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela) oraz datę otrzymania oceny (dzień - miesiąc - rok)

ocena wyróżniająca

ocena dobra

ocena negatywna

brak oceny

posiadane ordery
posiadane odznaczenia
posiadane inne wyróżnienia, odznaki
dotychczas przyznane nagrody

nagroda ministra w roku

nagroda kuratora w roku

dyrektora w roku

organu prowadzącego w roku

inna w roku

miejsce pracy/pełna nazwa szkoły
ulica/aleja/plac
miejscowość
kod
adres e-mail szkoły
status prawny szkoły
typ szkoły
gmina
powiat
Informacje o wnioskodawcy
imię osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie o nadanie nagrody
nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie o nadanie nagrody
stanowisko służbowe
numer telefonu/numer faksu
adres e-mail
ulica/aleja/plac
miejscowość
kod
Wybitne osiągnięcia w zakresie:
Kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalny uczniów
Działań innowacyjnych
Pracy organizacyjnej na rzecz szkoły
Współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym
Działańna rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym
Inne