logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Korekta wprowadzonego wniosku | Wydruk wprowadzonego wniosku

Wydruk pisma przewodniego oraz wniosku zostanie wygenerowany automatycznie po zapisaniu danych do bazy.
Rodzaj wniosku
imię osoby, której dotyczy wniosek
nazwisko osoby, której dotyczy wniosek
data i miejsce urodzenia osoby, której dotyczy wniosek
zajmowane stanowisko
posiadane wykształcenie
specjalność
ukończone studia podyplomowe (kursy kwalifikacyjne)
staż pracy w szkole w latach
nauczany przedmiot
wskazanie ostatniej oceny pracy nauczyciela i stwierdzenia uogólniającego (art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela) oraz datę otrzymania oceny (dzień - miesiąc - rok)

ocena wyróżniająca

ocena dobra

ocena negatywna

brak oceny

posiadane ordery
posiadane odznaczenia
posiadane inne wyróżnienia, odznaki
dotychczas przyznane nagrody

nagroda ministra w roku

nagroda kuratora w roku

dyrektora w roku

organu prowadzącego w roku

inna w roku

czy osoba, której wniosek dotyczy była karana sądownie? Tak, jeśli tak to należy podać za co, kiedy oraz wymiar kary
czy osoba, której wniosek dotyczy była karana dyscyplinarnie? Tak, jeśli tak to należy podać za co, kiedy oraz wymiar kary
miejsce pracy/pełna nazwa szkoły
ulica/aleja/plac
miejscowość
kod
adres e-mail szkoły
status prawny szkoły
typ szkoły
gmina
powiat
Informacje o wnioskodawcy
imię osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie o nadanie nagrody
nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie o nadanie nagrody
stanowisko służbowe
numer telefonu/numer faksu
adres e-mail
ulica/aleja/plac
miejscowość
kod
Wybitne osiągnięcia w zakresie:
Kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z nia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalny uczniów
Działań innowacyjnych
Pracy organizacyjnej na rzecz szkoły
Współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym
Działańna rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym
Inne